rok: 2018
lokalizace: Brno - Komín
autor: DRNH architekti s.r.o.
autor vegetačních úprav: Klára Stachová, Marie Gelová, Pavla Drbalová

Topografie a přírodní podmínky: Návrh vychází z lokální topografie lomu s bohatě členěným reliéfem strmých skal a plošin / Navazuje na přírodní podmínky specifické pro těsné okolí bývalého lomu / Nová stanoviště jsou zasazena do širšího krajinného kontextu / Zdůrazňuje pozitiva blízkosti přírody pro obyvatele domu / Využívá místní horninu pro založení společenstev - silně přeměněné metadiority / Reaguje na místní ovlivnění mikroklimatu okolí domu polohou v lomu / Reaguje na změny klimatu ve městě / Uzavřenost lomu je uchopena jako výhoda vůči otevřenosti pobytových ploch v uličním prostoru / Podporována je ochranu hodnot, které jsou důvodem ochrany VKP Komínský lom

Biodiverzita: Navazuje na stávající hodnotné biotopy a vytváří nové přírodě blízké / Podporuje druhovou pestrost v místě, a tím stabilitu společenstev / Využívá pro město typického prolínaní přirozených, přírodě blízkých a umělých společenstev / Dotváří pestrou mozaiku ekosystémů ve městě / Navazuje na typické prolínání přírodních a antropogenních stanovišť ve městě / Respektuje ovlivnění společenstev terénním gradientem a exposicí / Vytváří nové biotopy pro ptáky, hmyz, obojživelníky a drobné savce / Určitá společenstva jsou ponechána jejich dynamického vývoji / Využívá domácích druhů rostlin / Využívá možností všech pater dřevinných porostů

Kompozice: V uzavřeném prostoru zahrady vychází z prostředí lomu a v uličním prostoru převážně z tvarosloví domu / Navazuje na tvarosloví přirozené morfologie a atmosféry lomu, na přírodu, tvary a prvky v lomech / Estetika a charakter zahrady je silně ovlivněn estetikou a vegetací okolních ekosystémů / Vytváří kontinuální prostor s pobytovými místy a průchody / Vytváří pestré stanoviště s příjemným mikroklimatem/ Nakládá hospodárněji s dešťovými vodami a využívá je v místě / Limitou a potenciálem je oboustranné ovlivnění domu a zahrad / Dociluje dojmu splynutí s okolím využíváním místního lomového kamene v zahradách / Snižuje náročnost následné péče přizpůsobením charakteru vegetace místním podmínkám / Dosahuje proměnlivosti společenstev v čase, v ročních obdobích, v letech / Iniciuje vývoj přírodě blízkých společenstev

Benefity koncepce: Dům uprostřed přírody / Zlepšení mikroklimatu v místě – masa vegetace zvyšuje vlhkost vzduchu a snižuje průměrnou teplotu / Zvýšení biodiversity v městě / Ochrana proti hluku a prachu z komunikací na ulicích Bystrcká a Kníničská / Zlepšení stability ekosystémů ve VKP a přilehlých lesích / Edukace obyvatel díky přírodním společenstvům v těsné blízkosti