CZECHSCAPE
portrét současné české krajinářské architektury

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze roku 2014

koncept: Dan Merta & Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
úvodní eseje: Dan Merta, Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp, Ivar Otruba, Radmila Fingerová, Petr Mičola, Vladimír Sitta, Petr Kratochvíl
texty: Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp
editor: Klára Pučerová
grafika: Anna Gutová
překlad: John Comer, Elizabeth Spacilova, Robin Cassling
jazyková redakce: Jana Palacká
sazba: Kateřina Kučová
pre-pass fotografií: Roman Souček
úprava výkresové dokumentace: Klára Stachová
produkce: Klára Pučerová
tisk: Akontext

ISBN 978-80-905782-3-4

Krajinářská architektura a oblast veřejného prostoru se v České republice stávají v současné době velmi aktuálními tématy. Přes letité zkušenosti, kterých bylo v tomto oboru v minulosti dosaženo, zdá se být nazírání na tento obor stále přinejmenším nejednotné a neucelené. Proto si předkládaná publikace si klade za cíl představit současnou českou krajinářskou architekturu v jejím co nejširším možném záběru. Účelem není vymezovat ji vůči jiným oborům nebo zostřovat její hranice, ale naopak velkoryse upozornit na přesahy do příbuzných disciplín. Toto záměrné překročení běžného chápání pak autorům umožňuje představit zde krajinářskou architekturu jako široké téma zabývající se jak samotnou krajinou nebo urbánními strukturami v ní, tak také krajinami městskými. Tím je téma pojato jako komplexní obraz jedné venkovní architektury. Architektury bez střechy, architektury pod jednou společnou oblohou.

Obsahově postihuje publikace nejen samotnou architektonickou tvorbu prostoru, ale i všechny objekty v něm obsažené. Výběr tak není omezen ani měřítkem, ani bezprostředním výskytem zeleně. Důležitý je především předmět zpracování se všemi patřičnými návaznostmi, vhodnost zvoleného řešení, kvalita provedení, myšlenkový záměr a jakési na první pohled skryté poselství jeho autorů. Představována jsou díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby.

Výběr projektů ukazuje široké spektrum příkladů, které jsou v publikaci tematicky členěny do sedmi kapitol. Hlavních šest kapitol představují oblasti - krajina a venkov, soukromá zahrada, park a veřejná zahrada, zeleň komerčních objektů, veřejný prostor a veřejné intervence. Před tyto kapitoly je pak postaven soubor tzv. iniciačních projektů jako jejich výchozí článek, který představuje některé z významných počinů předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou také přirozeně navazují.

Prezentované realizace rozhodně nelze hodnotit jako výběr těch nejlepších realizací. Snahou autorů publikace je postihnout a představit co nejširší záběr možných příkladů, čímž jsou přirozeně kladeny otázky, kam až vlivy a hranice krajinářské architektury sahají. Téma také naráží na žádoucí diskuzi o možné spolupráci architektů, umělců i dalších příbuzných profesí v podobě multidisciplinárních projekčních týmů, které se mohou podílet na formování krajiny přírodní i urbánní.

Publikace CZECHSCAPE tak nenásilně vybízí k reflexi současné doby, kdy je krajinářská architektura v České republice na postupném vzestupu, a kdy je na místě srovnávat její výsledky s oborově nejvyspělejšími zeměmi Evropy. Toto vše by se mohlo stát začátkem nové tvůrčí éry. Stále je v budoucnu mnoho míst čekajících na své přeměny, mnoho míst, která je nutné udržovat a doplňovat a mnoho míst, jež na svůj zrod teprve čekají. Přiblížení aktuálního světového dění a silný kulturně historický základ jsou jedněmi z důležitých pilířů, které nám dávají naději v nové, ještě lepší zítřky. Závěrem tedy popřejme mnoho sil a optimismu všem, kteří se tvorbou a obohacováním českých krajin neúnavně zabývají.